Never ask how to use, just wonder how to make...

Aug 7, 2012

Yum - Liệt kê danh sách file trong một gói

Để liệt kê nội dung một gói, có thể đã cài hoặc chưa cài, chúng ta sử dụng công cụ repoquery trong gói yum-utils. Nếu chưa cài gói này, chạy lệnh sau để cài đặt: 
# yum install yum-utils -y

Lệnh repoquery có 2 option hữu ích:
 -l, --list      list files in this package/group
 -q, --query      no-op for rpmquery compatibility

Chạy lệnh repoquery với 2 option trên cùng với tên gói để liệt kê danh sách các file có trong gói:
$ repoquery -ql mlocate
/etc/cron.daily/mlocate.cron
/etc/updatedb.conf
/usr/bin/locate
/usr/bin/updatedb
/usr/share/doc/mlocate-0.22.2
/usr/share/doc/mlocate-0.22.2/AUTHORS
/usr/share/doc/mlocate-0.22.2/COPYING
...