Never ask how to use, just wonder how to make...

Aug 30, 2012

Problem with proftpd 1.3.4 on RPMForge repository

Hôm nay gặp lỗi với proftpd trên CentOS 6. Xem log secure thì nó báo:

proftpd: PAM unable to dlopen(/lib64/security/pam_stack.so): /lib64/security/pam_stack.so: cannot open shared object file: No such file or directory

Google một vòng thì ra kết quả là do lỗi của proftpd bản build 1.3.4 trên repository RPMForge. Nếu bạn cũng gặp lỗi tương tự với bản build trên repo này, hãy gỡ ra và cài bản build của epel:
# yum remove proftpd 
# rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-7.noarch.rpm 
# yum install proftpd --disablerepo=rpmforge

Aug 7, 2012

Yum - Liệt kê danh sách file trong một gói

Để liệt kê nội dung một gói, có thể đã cài hoặc chưa cài, chúng ta sử dụng công cụ repoquery trong gói yum-utils. Nếu chưa cài gói này, chạy lệnh sau để cài đặt: 
# yum install yum-utils -y

Lệnh repoquery có 2 option hữu ích:
 -l, --list      list files in this package/group
 -q, --query      no-op for rpmquery compatibility

Chạy lệnh repoquery với 2 option trên cùng với tên gói để liệt kê danh sách các file có trong gói:
$ repoquery -ql mlocate
/etc/cron.daily/mlocate.cron
/etc/updatedb.conf
/usr/bin/locate
/usr/bin/updatedb
/usr/share/doc/mlocate-0.22.2
/usr/share/doc/mlocate-0.22.2/AUTHORS
/usr/share/doc/mlocate-0.22.2/COPYING
...