Never ask how to use, just wonder how to make...

Nov 28, 2011

Quản trị hệ thống và 8 điều cần nhớ
1. Không tiến lên nếu không có đường lùi: Đừng thực hiện bất cứ hành động gì mà không thể phục hồi, kể cả việc xoá file tạm (tốt nhất là đừng dùng lệnh xoá, hãy dùng lệnh move).

2. Luôn kiểm tra dữ liệu sao lưu, đừng mù quáng khẳng định rằng mọi thứ vẫn ổn. Hệ thống sao lưu tự động có thể bị lỗi vào một ngày xấu trời. Phải đảm bảo rằng luôn có thể phục hồi dữ liệu từ bản sao lưu.

3. Ghi chép lại các công việc đã làm, kể cả những việc không thể quên, vì kiểu gì chúng ta cũng sẽ quên ;).

4. Nếu làm 1 công việc đến lần thứ 2, hãy viết script.

5. Luôn nhớ: Chúng ta đang làm việc phục vụ người khác, chúng ta không phải là chủ của hệ thống, nên đừng đùa nghịch với hệ thống. Đừng đem hệ thống ra làm chuột bạch thí nghiệm.

6. Kiểm tra dữ liệu sao lưu.

7. Bác học cũng không ngừng học. Những kiến thức mới sẽ giúp công việc chúng ta nhẹ nhàng hơn, và giúp hệ thống hoạt động ổn định và an toàn hơn.

8. Một lần nữa, hãy kiểm tra bản backup.