Never ask how to use, just wonder how to make...

Feb 8, 2009

Tuyển tập Linux Ebooks

http://sites.google.com/site/thangola/

Tuyển tập một số ebook về Linux có giá trị, nội dung bao gồm những kiến thức cơ bản về Linux (FHS, Bash shell, Grub,...), hướng dẫn sử dụng một số phần mềm Linux thông dụng (Apache, Bind, DHCP, Vsftpd,...) và một số ebook dạng cheat-sheets.

Have fun ^^.