Never ask how to use, just wonder how to make...

Sep 24, 2008

Làm chủ Linux Bash shell với ký tự "!"

- Cú pháp: !{Some chars}
Ý nghĩa: gọi và thực thi lệnh gần nhất trong đã thực thi có phần bắt đầu là {some chars}

CODE
$ cat /home/mrpc/workspace/learning-bash/test.txt
dong thu nhat
$ echo "bo sung them dong thu hai" >> ~/test.txt
$!cat
cat /home/mrpc/workspace/learning-bash/test.txt
dong thu nhat
bo sung them dong thu hai
- Cú pháp: {tên lệnh} [danh sách tham số | !$]
Ý nghĩa: Gọi lệnh và thay tham số !$ trong danh sách tham số bằng tham số cuối cùng của lệnh vừa gõ
CODE
$ touch /home/mrpc/workspace/learning-bash/ten.file.rat.la.dai.txt
$ echo "dong dau tien" >> !$
$ cat !$
dong dau tien